รับตรงอัพเดท
You are here: Home / Tag Archives: แพร่

Tag Archives: แพร่

งานประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติในหัวข้อ รักพ่อเท่ามหาสมุทร เพื่อรับทุนการศึกษาและของสมมนาคุณภายในงาน มูลค่าทั้งสิ้นรวมกว่า 200,000 บาท

abac

&nbspดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน ขอเชิญคุณน้องๆ และคุณหนูๆ อายุไม่เกิน 15 ปี เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติในหัวข้อ “รักพ่อเท่ามหาสมุทร”&nbspเพื่อรับทุนการศึกษาและของสมมนาคุณภายในงาน มูลค่าทั้งสิ้นรวมกว่า 200,000 บาท ประเภทการประกวด กติกาการประกวด - ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ ในหัวข้อ “รักพ่อเท่ามหาสมุทร” ... Read More »

โครงการประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัลประยูร จรรยางวษ์

abac

โครงการจัดประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล “ประยูร จรรยาวงษ์” ครั้งที่ ๑ เนื่องในโอกาสที่จะครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลของ คุณประยูร จรรยาวงษ์ นักเขียนการ์ตูนของไทย ในเดือนพฤศจิกายน พ .ศ . ๒๕๕๘ นี้ มูลนิธิประยูร ... Read More »

โครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์็ตั๋วร่วม

abac

โครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม ภายใต้แนวคิด “One for All Better” ดี๊ดี…ทุกจังหวะการใช้ชีวิต สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) ได้ดำเนินโครงกำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม (Program Management Services: PMS) โดยกำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวสำร และข้อมูลกำรดำเนินงำนระบบตั๋วร่วมแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน และประชำชนทั่วไปรวมทั้ง ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เพื่อให้ได้รับทรำบข้อมูลและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนระบบตั๋วร่วม สนข. ... Read More »

การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ คนไทย…ไม่โกง ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

ม.ศิลปากร

มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นมูลนิธิฯ ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทน ในปี 2558 นี้ นับเป็นปีที่ 22 ที่มูลนิธิฯ ได้จัดการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ขึ้น โดยได้ร่วมกับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมูลนิธิฯ ยังได้รับความร่วมมือจากภาคีต่างๆ ได้แก่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน, ... Read More »

ประกวดไอเดีย เกรียนทริป ตะลุยเมืองกื้ด 3 วัน 2 คืนฟรี พร้อมทุนการทำสื่อ

abac

เกรียนศึกษา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งก ารเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) แจกทุนให้คุณและเพื่อนไปทริ ปดูงาน 3 วัน 2 คืน ที่ ชุมชนเมืองกื้ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับทุนการผลิตสื่อทีมล ะ 10,000 บาท เพื่อกลับมาเล่าเรื่องราวให ้โลกรู้ ... Read More »

โครงการ ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ รางวัลช่อมะกอก (Olive Branch Awards 2015) 2558

abac

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ http://peacestudies.psu.ac.th/ips/ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 เบอร์โทรศัพท์ 074-289463 ในวันและเวลาราชการ หรืออีเมล์ olivebranch.ips@gmail.com รายละเอียดในการส่งผลงานบทสุนทรพจน์และกติกาในการประกวด คุณสมบัติ ... Read More »

สามพรานฯ ผนึก ม.ราชภัฎนครปฐม สสส. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบ

abac

สามพรานฯ ผนึก ม.ราชภัฎนครปฐม สสส. เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบ ให้ศิลปินใช้เป็นเวทีถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันศิลปินจำนวนมาก ต่างประสบปัญหาไม่มีพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำสุดอย่างเพียงพอ เพื่อให้ศิลปินได้ใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยออกสู่สาธารณชน รวมถึงโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาฝีมือ เพื่อยกระดับผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีทั้งคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต จากบทสะท้อนข้างต้นที่เกิดจากแนวคิดของคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และการศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ... Read More »

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล รับสมัครคัดเลือกนักแสดงละครเพลง อิน-จัน เดอะมิวสิคัล

ม.มหิดล

ในเดือนตุลาคม ปี 2558 นี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำการแสดงละครเพลงเรื่อง “ อิน – จัน เดอะมิวสิคัล ” ปลุกตำนานแฝดสยามคู่แรกของไทยที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก เรื่องราวชีวิตของพวกเขาที่ใครหลายคนยังไม่เคยทราบ อุปสรรคที่พวกเขาต้องเจอ การดิ้นรนต่อสู้ ความรักที่ดูเหมือนจะผิดจารีตประเพณี จะถูกนำมาเผยแพร่ อำนวยการสร้างโดย ... Read More »

เชิญร่วมสัมมนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

abac

ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๑๕ น. ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รักษาด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย การสัมมนาครั้งนี้ เป็นผลมาจากที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เคยเผยแพร่ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยทางรังสี ... Read More »

เชิญชวนมางานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ คนดี (?) มีประวัติ ไม่มีงานทำ

admisison-feature

https://www.facebook.com/kondeemeejob ขอบคุณมากนะครับ หมายเหตุ: กิจกรรม ค่าย โครงการติวฟรีจากคณะและมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ เป็นกิจกรรมที่จัดโดยนิสิต/นักศึกษาของแต่ละคณะนั้นๆ และได้นำมาฝาก admission.in.th ช่วยโปรโมทกิจกรรมค่ายเหล่านี้ ทาง admission.in.th ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ข้อมูลติดต่อด้านบน ขอบคุณครับ Read More »

Scroll To Top