รับตรงอัพเดท
You are here: Home / ข่าวรับตรง / รับตรง มศว 56 รอบหลังแอด
รับตรง มศว 56 รอบหลังแอด

รับตรง มศว 56 รอบหลังแอด

รับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปีการศึกษา 2556 รอบหลังแอด จำนวน 8 คณะ รวม 310 ที่นั่ง สมัครก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ใครสนใจรีบอ่านรายละเอียดเลยครับ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ประจําปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 22-30 พฤษภาคม 2556

สาขา จำนวนที่เปิดรับ

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ. 6 ปี) รับจำนวน 5 คน

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.4 ปี) รับจำนวน 40 คน

คณะสหเวชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี)

1. สาขาวิชากายภาพบําบัด รับจำนวน 12 คน

2. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ รับจำนวน 5 คน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี)

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ รับจำนวน 13 คน

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ รับจำนวน 25 คน

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร รับจำนวน 25 คน

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4 ปี)

1. สาขาวิชาเคมี รับจำนวน 20 คน

2. สาขาวิชาชีววิทยา รับจำนวน 20 คน

3. สาขาวิชาฟิสิกส์ รับจำนวน 7 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับจำนวน 22 คน

2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับจำนวน 11 คน

3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับจำนวน 2 คน

4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับจำนวน 8 คน

5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับจำนวน 4 คน

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ รับจำนวน 15 คน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

1. สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม รับจำนวน 33 คน

2. สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม รับจำนวน 43 คน

 

คุณสมบัติ

- มีผลคะแนน GPAX ผลคะแนน O-NET ผลคะแนน GAT และ ผลคะแนน PAT (เฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์)

- ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจําปีการศึกษา 2556

- ต้องไม่เป็นผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2556

- มีผลคะแนนรวมที่ได้จากคํานวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปี 2556 มากกว่าหรือเท่ากับ คะแนนต่ําสุดของสาขาวิชาที่ประกาศในเว็บไซด์การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง

กำหนดการ

กำหนดการ-รับตรง-มศว-56

Website

http://admission.swu.ac.th/

Download เอกสาร

pdfประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง).pdf

 

About พี่โอเล่

พี่โอเล่
พี่ชื่อ โอเล่ นะครับ ชื่อเหมือนลูกอมยี่ห้อหนึ่ง แต่อมพี่ไม่ได้นะครับ อิอิ พี่เองก็เคยเป็นเด็กแอดมาก่อนหน้านี้ไม่กี่ปี ตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ลาดกระบังครับ ว่างๆพี่ก็แอบมาทำเว็ปสนุกๆ ซึ่งเว็ป admission.in.th นี้เองก็เป็นหนึ่งในงานอดิเรกของพี่ครับ ในเว็ปนี้พี่ก็จะอัพข่าวสำคัญๆสำหรับน้องๆ ม.6 หลายๆคน ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งในระบบ Admissions สอบตรง โควต้า กสพท ฯลฯ เอาเป็นว่าไม่ว่าจะข่าวไหนๆ พี่หามาอัพให้หมดเลยล่ะกันนะครับ // พี่โอเล่ แอดมิชชัน

One comment

  1. ขอบคุณพี่โอเล่มากๆครับ มีประโยชน์มากเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top