รับตรงอัพเดท
You are here: Home / ค่ายวิชาการ / ประกวดผลิตหนังโฆษณาสั้น..อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ
ประกวดผลิตหนังโฆษณาสั้น..อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ

ประกวดผลิตหนังโฆษณาสั้น..อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ

ขยายเวลาโครงการประกวดการผลิตภาพยนตร์โฆษณาสั้น “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ”

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประกวดผลิตภาพยนตร์โฆษณาสั้น “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาสั้น ในหัวข้อ “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” เพื่อนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาสายอาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อการอาชีวศึกษา และเล็งเห็นถึงโอกาส ในการเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการอาชีวศึกษาเอกชน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา หมดเขตรับสมัครผลงาน วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ และประกาศผลการตัดสินรางวัล วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น

เนื่องจาก เกิดมีเหตุการณไม่ปกติทางการเมือง ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ ดังนั้น เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศักษา ได้มีส่วนร่วมในการส่งผลงานเรื่องสั้นเข้าประกวดได้กว้างขวาง คณะกรรมการจัดงานฯ จึงขยายเวลาการส่งผลงาน และปรับกำหนดการของโครงการ ดังนี้

๑. ขยายเวลาการส่งผลงานจากวันที่ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

๒. ประกาศผลวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗

อนึ่ง ผู้ที่ได้ส่งผลงานมาตามกำหนดระยะเวลาเดิม หากต้องการจะส่งผลงานใหม่หรือปรับปรุงแก้ไขผลงานเดิม สามารถดำเนินการส่งเพิ่มเติมได้จนถึงวันสิ้นสุดของการขยายเวลาการส่งผลงาน โดยจะถือเอาผลงานที่ส่งล่าสุดเป็นผลงานที่ส่งเข้าประกวด

โครงการประกวด

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น หัวข้อ “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ”

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมประกวดเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 4 คน ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น หัวข้อ “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ไม่จํากัดเทคนิค รูปแบบ และการนำเสนอ ชิงเงินรางวัลรวมกว่าแปดหมื่นบาท

รูปแบบและกติกา

1. การผลิตภาพยนตร์โฆษณาสั้น ต้องมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที ไม่จํากัดรูปแบบ วิธีการนําเสนอ และเทคนิคการถ่ายทํา

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีคําขวัญหรือสโลแกน “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” ตราสัญลักษณ์สํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย “สายด่วน สช. 1693”

และเว็ปไซค์สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน http://www.opec.go.th/

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องส่งเนื้อหา (Script) พิมพ์ด้วยภาษาไทย ลงบนกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 5 หน้า ตามหัวข้อแนวคิดที่ส่งผลงาน

เข้าประกวด

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องบันทึกลงในรูปแบบ DVD มาตรฐานที่สามารถรับชมได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น DVD ทั่วไป

พร้อมชื่อผลงาน และชื่อทีม

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิด

ความแตกแยกในสังคม

6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน

ต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

7. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งใดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยนําเสนอที่ใดมาก่อนและจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของผลงาน

ผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน

8. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

รางวัล ได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท ประกาศนียบัตร พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท ประกาศนียบัตร พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

3. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ประกาศนียบัตร พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำกัดอายุไม่เกิน 25 ปี

2. สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 4 คน

3. ผู้สมัครของแต่ละทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ผลงาน

ระยะเวลาการประกวด

1. เปิดรับสมัครและรับผลงาน ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2557

2. ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.opec.go.th/

เอกสารประกอบการสมัคร

สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา (พร้อมรับรองสําเนา) หรือสําเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสําเนา) กรณีที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ให้ระบุสถานศึกษาด้วย

วิธีการสมัคร

1. ทางไปรษณีย์ส่งไปที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เลขที่ 198 โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ (เชิงสะพานกรุงธน)

ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น”

2. ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สำนักงานชั่วคราว – โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ

เชิงสะพานกรุงธน ถนนราชวิถี) กลุ่มงานโรงเรียนอาชีวศึกษา ชั้น 3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 -2282-6831, 0-22826597 ต่อ 319, 328, 330

สายด่วน สช.1693 หรือ http://www.opec.go.th/

หมายเหตุ:

กิจกรรม ค่าย โครงการติวฟรีจากคณะและมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ เป็นกิจกรรมที่จัดโดยนิสิต/นักศึกษาของแต่ละคณะนั้นๆ และได้นำมาฝาก admission.in.th ช่วยโปรโมทกิจกรรมค่ายเหล่านี้ ทาง admission.in.th ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ข้อมูลติดต่อด้านบน ขอบคุณครับ

About พี่โอเล่

พี่โอเล่
พี่ชื่อ โอเล่ นะครับ ชื่อเหมือนลูกอมยี่ห้อหนึ่ง แต่อมพี่ไม่ได้นะครับ อิอิ พี่เองก็เคยเป็นเด็กแอดมาก่อนหน้านี้ไม่กี่ปี ตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ลาดกระบังครับ ว่างๆพี่ก็แอบมาทำเว็ปสนุกๆ ซึ่งเว็ป admission.in.th นี้เองก็เป็นหนึ่งในงานอดิเรกของพี่ครับ ในเว็ปนี้พี่ก็จะอัพข่าวสำคัญๆสำหรับน้องๆ ม.6 หลายๆคน ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งในระบบ Admissions สอบตรง โควต้า กสพท ฯลฯ เอาเป็นว่าไม่ว่าจะข่าวไหนๆ พี่หามาอัพให้หมดเลยล่ะกันนะครับ // พี่โอเล่ แอดมิชชัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top