รับตรงอัพเดท
You are here: Home / ค่ายวิชาการ / บริหารรังสิต ชิวิตดี๊ดี
บริหารรังสิต ชิวิตดี๊ดี

บริหารรังสิต ชิวิตดี๊ดี

เรียนอะไรดี

คณะบริหารธุรกิจอาจเป็นทางเลือกที่ดี คณะของเรามีวัตถุประสงค์หลักในการที่จะผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของสังคมและประเทศ โดยจะเน้นการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านบริหารธุรกิจและรัฐกิจ โดยตั้งความหวังแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิต ให้ได้คุณภาพที่นำเอาเทคโนโลยีการจัดการเชิงธุรกิจต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อสังคมและ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ได้

เลือกเส้นทางสู่นักบริหารมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

www.bbarsu.com

ปรัชญาและปณิธาน

คณะบริหารธุรกิจมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการศึกษา เน้นความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาผู้บริหารให้พร้อมปรับตัวเองสำหรับการเปลี่ยนแปลงในภาวะปัจจุบันสำหรับโลกยุคใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็น ประมวลความคิด เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาบัตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตร

4 ปี

1.การตลาดคณะบริหาร – การตลาดรังสิตศึกษาถึงบทบาทและการบริหารการตลาดของผลิตภัณฑ์ บริการและเน้นการเป็นผู้ประกอบการ เป็นสาขาเดียวในคณะบริหารธุรกิจที่สามารถศึกษาวิชาต่างคณะที่เป็นวิชาเลือกได้ ซึ่งทำให้ก่อความรู้ที่หลากหลายและนำมาผสมผสานเพื่อความเป็นเลิศในด้านการบริหารการตลาด

แนวทางประกอบอาชีพสามารถทำงานในด้านการตลาด การขาย การโฆษณา และธุรกิจบริการ นิเทศศาสตร์ การโรงแรม ฯลฯ

2.การจัดการทรัพยากรมนุษย์มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยศึกษาการวางแผนกำลังคน แรงงานสัมพันธ์ การสร้างคน

แนวทางประกอบอาชีพ ด้านบุคคล ด้านการฝึกอบรม ด้านทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ

3.การจัดการอุตสาหกรรมครอบคลุมทั้งด้านการจัดการธุรกิจ และการจัดการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

แนวทางการประกอบอาชีพสามารถทำงานได้ทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น Production Supervisor, Quality Control, Quality Assurance, Production Control Analyst, Assistant Logistics Section

4.การจัดการหลักสูตรสร้างผู้นำสมัยใหม่ที่บริหารงาน มีวิสัยทัศน์ มีความโปร่งใสมีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ สามารถสื่อสารได้อย่างดี สามารถแก้ปัญหาได้ดี

แนวทางประกอบอาชีพบัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสำนักงาน บริหารงานบุคคลและการบริหารโครงการต่างๆ นอกจากนี้บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

5.การเงินและการลงทุนคณะบริหาร – คอมรังสิตมุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการวิเคราะห์และการวางแผนด้านการเงิน การบริหาร ด้านการควบคุมการเงิน การบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การประกันภัยตลอดจนการนำเครื่องมือทางด้านการเงินสมัยใหม่มาใช้

แนวทางประกอบอาชีพสามารถทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย

6.ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์มุ่งสอนให้มีความรู้ ด้านการจัดหาและพัฒนาระบบ งานกระบวนการทำงานที่เป็นระบบงาน กระบวนการทำงานที่เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่นการเขียนโปรแกรม, การใช้ Internet, Multimedia, E-Commerce เป็นศูนย์กลางในการบริการข้อมูลสารสนเทศ

แนวทางประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบ Website เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

7.การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ความรู้ ด้านหลักการจัดการ และโครงสร้างของศาสตร์ทางธุรกิจ

แนวทางการประกอบอาชีพ บัณฑิตที่จบสาขาวิชานี้สามารถเข้าทำงานในหน่วยงาน ของรัฐและเอกชนในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะการทำธุรกิจผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น นักวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business Analyst) นักออกแบบเว็บไซต์ ( Web Designer) นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer) ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Web Master) หรือเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการร้านค้าออนไลน์ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

8.การจัดการโลจิสติกส์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการโลจิสติกส์ ให้สามารถออกไปปฏิบัติงานในองค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรในรูปแบบต่างๆได้เป็นอย่างดี

แนวทางประกอบอาชีพสามารถทำงานทั่วไปในหน่ววยงานของรัฐและและเอกชน หน่วยงานด้านโลจิสติกส์ การบริหารการขนส่งสินค้าต่างประเทศและในประเทศการจัดหาจัดจ้าง การบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า การค้าระหว่างประเทศ การจัดการซัพพลายเชน

9.การจัดการธุรกิจค้าปลีกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกได้มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกอย่างเป็นระบบ และทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในโลกธุรกิจสมัยใหม่ และสังคมในปัจจุบัน อีกทั้งยังเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาความรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม

แนวทางการประกอบอาชีพผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ ดังนี้ นักวิเคราะห์การตลาดค้าปลีกและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดย่อม ฝ่ายบริหารสินค้าคงคลังและศูนย์กระจายสินค้า ฝ่ายบริหารงานธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้านหรือธุรกิจค้าปลีกทางอินเตอร์เน็ต ฝ่ายบริหารงานธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ที่ปรึกษาทางด้านการจัดการธุรกิจ ค้าปลีก ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวได้อีกทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทั้งในและต่างประเทศ

* หมายเหตุ ระดับปวส. รับเทียบโอนทุกสาขาวิชา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

จ.ปทุมธานี 12000

www.rsu.ac.th/business

www.facebook.com/rangsituniversity

การรับสมัคร

ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1

www.rsu.ac.th

e-mail: info@rsu.ac.th

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>http://business01239.blogspot.com

หมายเหตุ:

กิจกรรม ค่าย โครงการติวฟรีจากคณะและมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ เป็นกิจกรรมที่จัดโดยนิสิต/นักศึกษาของแต่ละคณะนั้นๆ และได้นำมาฝาก admission.in.th ช่วยโปรโมทกิจกรรมค่ายเหล่านี้ ทาง admission.in.th ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ข้อมูลติดต่อด้านบน ขอบคุณครับ

About พี่โอเล่

พี่โอเล่
พี่ชื่อ โอเล่ นะครับ ชื่อเหมือนลูกอมยี่ห้อหนึ่ง แต่อมพี่ไม่ได้นะครับ อิอิ พี่เองก็เคยเป็นเด็กแอดมาก่อนหน้านี้ไม่กี่ปี ตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ลาดกระบังครับ ว่างๆพี่ก็แอบมาทำเว็ปสนุกๆ ซึ่งเว็ป admission.in.th นี้เองก็เป็นหนึ่งในงานอดิเรกของพี่ครับ ในเว็ปนี้พี่ก็จะอัพข่าวสำคัญๆสำหรับน้องๆ ม.6 หลายๆคน ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งในระบบ Admissions สอบตรง โควต้า กสพท ฯลฯ เอาเป็นว่าไม่ว่าจะข่าวไหนๆ พี่หามาอัพให้หมดเลยล่ะกันนะครับ // พี่โอเล่ แอดมิชชัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top