รับตรงอัพเดท

ข่าวรับตรงล่าสุด

ข่าวอัพเดทล่าสุด

โครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์็ตั๋วร่วม

abac

โครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม ภายใต้แนวคิด “One for All Better” ดี๊ดี…ทุกจังหวะการใช้ชีวิต สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) ได้ดำเนินโครงกำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรระบบตั๋วร่วม (Program Management Services: PMS) โดยกำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวสำร และข้อมูลกำรดำเนินงำนระบบตั๋วร่วมแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน และประชำชนทั่วไปรวมทั้ง ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เพื่อให้ได้รับทรำบข้อมูลและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนระบบตั๋วร่วม สนข. ... Read More »

ค่าย Creative Camp 2015 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (บางมด) แล้วคุณจะพบคำตอบที่ใช่และความสนุกที่ลงตัว!!!!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำหรับน้องม.4-6 ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเรียนคณะอะไร หรือยังไม่มั่นใจกับคณะที่น้องจะเลือกในอนาคต มาร่วมกิจกรรมในวันที่ 4-6 กันยายน 2558 กับพี่ๆชาวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี(บางมด)ที่ทั้งสนุกและเปี่ยมไปด้วยความรู้ นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน โทมัส อัลวา เอดิสัน ได้กล่าวไว้ว่า “คุณจะเรียนรู้ได้อย่างไร หากคุณยังไม่ได้ลองลงมือทำ” ดังนั้นในค่ายนี้พี่ๆจะให้น้องได้ลอง ได้เล่น ได้ลงมือทำด้วยตัวของน้องเอง ... Read More »

คณะศิลปศาสตร์ มจธ. จัดอบรมฟรี 3 ชั่วโมง หัวข้อ การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ ชัด มัด ใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Foreign Language Unit คณะศิลปศาสตร์&nbspจัดอบรมฟรี 3 ชั่วโมง หัวข้อ การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ “ชัด มัด ใจ”&nbsp โดย ครูกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ&nbsp สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถลงชื่อจองที่นั่งได้ที่ http://goo.gl/forms/0RR7dnXVUI ลงชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนกว่าที่นั่งจะเต็ม&nbsp ... Read More »

TK park จัดนิทรรศการเรียนรู้เรื่องราวโลกใบจิ๋วของจุลินทรีย์

abac

นิทรรศการโลกใบจิ๋วของจุลินทรีย์ เปิดโลกวิทยาศาสตร์ไปกับ TK park เรียนรู้เรื่องราวของจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตที่ยากจะเห็นได้ด้วยตาเปล่า สัมผัสความมหัศจรรย์ของรูปร่างหน้าตา รวมไปถึงประโยชน์อันหลากหลายคุณไม่เคยรู้ ผ่านวิทยากรนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงเสียงจริง •จุลินทรีย์ เรื่องเล็กๆ ใกล้ตัว ร่วมค้นหาสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่เราจะพบว่าพวกมันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด •ส่องกล้องสำรวจโลกจุลินทรีย์ สนุกสนานกับการสำรวจโลกของจุลินทรีย์ผ่านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยขยายโลกใบนี้ให้กว้างกว่าเดิม •ประโยชน์จากจุลินทรีย์ เจาะลึกความจริงที่หลายคนไม่เคยรู้กับประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วที่มาพร้อมความอร่อยอันหลากหลาย วันเสาร์ที่ 15 – ... Read More »

******** การประกวดเดินแฟชัวโชว์ผ้าไทย ชิงทุนการศึกษากว่า300,000บาท ********

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนเยาวชนร่วมเข้าประกวดการเดินแฟชันโชว์ผ้าไทย ชิงโล่ห์กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่า 300,000บาท โดยกระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิMiracle of Life ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขวัญชนกโปรดักชัน เพื่อชิงถ้วยรางวัลจากมูลนิธิMiracle of Life และโล่ห์เกียรติคุณจากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมทั้งทุนการศึกษารวมกว่า 300,000บาท โอกาสในการลงนิตยสาร IASIA (นิตยสารไทย ในลอนดอน) ... Read More »

ขอเชิญน้องๆมัธยมปลายเข้าร่วมงาน NANO WORKSHOP 2015 จัดโดยพี่ๆวิศวะจุฬา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Are you ready for an intriguing event? Here is a chance for you! SPIE OSA Chulalongkorn Student Chapter presents NANO ... Read More »

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมภาษาอังกฤษ

มศว.

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีการจัดอบรมหลักสูตร English Communication, ... Read More »

มาแล้ว!!! คลิปแรกพบ ธรรมศาสตร์ 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานแรกพบธรรมศาสตร์ 2558 สำหรับเพื่อนใหม่ รหัส 58 ทุกคน จะได้มาพบปะกันเป็นครั้งแรก รับรองงานนี้คุณจะได้เจออะไรที่มีกว่าคำว่า ความสนุก แน่นอน ^^ เสาร์ที่ 18 กรกฎาคมนี้ ณ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจัน 8.00 น. เป็นต้นไปจ้า ... Read More »

ค่ายวิศวกรรมเคมี Chemp E. Camp ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยมหิดล

ม.มหิดล

วิศวกรรมเคมีคืออะไร ? วิศวกรรมเคมีเรียนอะไร ? วิศวกรรมเคมีจบไปแล้วทำงานอะไร ? เชื่อว่าน้องๆหลายคนก็ยังคงสงสัยกันอยู่ทีเดียว อยากเรียนวิศวกรรมเคมีแต่ไม่แน่ใจว่า “ฉันจะชอบหรือเปล่า” พี่ๆวิศวะเคมี มหาวิทยาลัยมหิดลไขข้อข้องใจให้น้องๆได้ค่ะกับ ค่ายที่จะนำน้องๆม.ปลาย สายวิทย์- คณิตเข้าสู่โลกของวิศวกรรมเคมี นักศึกษาคณะนี้เรียนอะไร ต่างจากวิศวกรรมสาขาอื่นอย่างไร ทำไมต้องมีวิศวกรรมเคมี รวมทั้งน้องๆจะได้ทั้งความรู้และความสนุก ทั้งจาก การทดลอง ... Read More »

ค่าย EYH 2015 ค่าย Workshop วิทยาศาสตร์ 2 วัน 1 คืน สำหรับน้องๆ ผู้หญิง ม.ต้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดประสบการณ์วิทยาศาสตร์กับ ค่าย EYH 2015 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ “ขยายขอบค่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7″ (The Seventh Expanding Your Horizons: ... Read More »

อ่านข่าวทั้งหมดในเว็ป Admission.in.th แยกตามหมวดหมู่ต่อที่นี่เลย
Scroll To Top